Лято и слънце!

гр. София, бул. "граф Игнатиев" №16

0898 546 786

Застраховка "Отмяна на пътуване"

Уважаеми клиенти,
бихме искали да ви уведомим, че сключвайки Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена ви предоставяме и възможността за сключване на Застраховка "Отмяна пътуване" с ЗК "Армеец". Тарифите и общите условия на застраховката може да видите по-долу.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ"
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Застрахователно акционерно дружество „Армеец”, наричано по-нататък ЗАСТРАХОВАТЕЛ, сключва по тези Общи условия застраховки с физически и юридически лица, наричани по-нататък ЗАСТРАХОВАЩ.
2. Застраховащият и Застрахованият могат да бъдат едно и също лице или различни лица.


ІI. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
3. Срещу платена застрахователна премия, Застрахователят сключва застраховка “Отмяна на пътуване” и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.
4. За лица с обичайно местопребиваване/местоживеене в Република България, застраховката е валидна за пътувания на територията на цял свят, включително и Република България.
5. За чуждестранни граждани застраховката е валидна за пътувания за територията на Република България.
6. Застрахователят осигурява покритие и обезщетява извършените разходи за организирано туристическо или бизнес пътуване, закупуване на самолетен билет или хотелско настаняване, закупени от/чрез туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер.


ІІІ. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА
7. Застраховат се групово или индивидуално физически и психически здрави лица на възраст до 80 години.
8. Лица на възраст над 70 години до 80 години се застраховат при завишена застрахователна премия.
9. Не се покрива рискът “Смърт вследствие злополука” за недееспособни лица и лица под 14 годишна възраст.
10. При специални условия и с разрешение на ЦУ на ЗАД “Армеец” се застраховат лица с установена трайно намалена работоспособност (инвалидност) над 50% включително.


IV. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
11. Покрити рискове по тези условия са:
11.1. Смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст;
11.2. Разходи за отмяна на пътуването;
11.3. Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;
11.4. Разходи за удължаване на пътуването;
11.5. Закъснение на самолетен полет.


V. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ
12. Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение или сума и не възстановява разходите на Застрахования за събития, които са настъпили в резултат на някое от следните обстоятелства:
12.1. Неизпълнение или неточно изпълнение на клаузите по договора за организирано пътуване от страна на Застрахования, туроператора, туристически агент, превозвач или хотелиер.
12.2. Всякакво нежелание или невъзможност на Застрахования да пътува или да продължи започнато пътуване, когато не са налице медицински или немедицински причини, покрити по условията на застраховката;
12.3. Липса или ненавременно направена резервация или плащане към туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер;
12.4. Смърт на близък роднина на Застрахования, когато началото на пътуването е след повече от 90 дни след датата на смъртта;
12.5. Наложена карантина или епидемии имащи особености на пандемия (обявена от Световната здравна организация), проявяваща се под тежка форма и висока вирулентност, които могат да причинят висока смъртност или да доведат до налагане на ограничителни мерки с цел намаляване на риска от предаване на заболяването на гражданското население, като например, но без да се счита като изчерпателна информация, затваряне на училища, затваряне на обществени заведения, ограничаване на обществения транспорт в градовете, ограничаване на въздушния транспорт, с изключение на случайте за удължаване на пътуването;
12.6. Пътуване с лечебна цел на Застрахования или с цел лечение с прилагане на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
12.7. Козметична или ефективна хирургия за премахване на физически дефекти и аномалии;
12.8. Събития и заболявания, предизвикани от употреба на алкохол, наркотични или други упойващи вещества;
12.9. Психични заболявания, депресивни състояния, болести на нервната система (с изключение на първоначалното им настъпване с хоспитализация след сключването на застраховката), заболяване на жлезите с вътрешна секреция, трансплатации на органи, диализа, ХИВ (вирус на имунна недостатъчност) и/или всяко свързато с ХИВ заболяване (включително СПИН), трайно анатомично, физиологично или психическо увреждане;
12.10. Сърдечни заболявания, апоплектични удари, онкологични заболявания, диабет, мигрена, епилепсия, множествена склероза, ако са били диагностицирани и/или лекувани през последните 12 месеца преди сключване на застраховката;
12.11. Бременност, установена преди сключване на застраховката, прилагане на асистирани репродуктивни технологии и последствията от тях, усложнения или прекратяване на бременност или раждане;
12.11.1. Разходи за отмяна на пътуване вследствие бременност на Застрахования се покрива само при условие, че бременността е установена за първи път след сключване на застраховката;
12.12. Предшестващо или хронично заболяване;
12.13. Всяко състояние, за което застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор е получил болнично лечение в периода от 12 месеца преди началото на застраховката или ако фигурират в списък на чакащи за болнично лечение или се намират в неизлечим стадий на заболяване;
12.14. Събития или условия, които са били или е могло да бъдат известни и биха могли да доведат до отмяна на пътуването и които към момента на направената резервация са били вече налице; събитие или страдание, което е настъпило или е било очаквано към датата на сключване на застраховката;
12.15. Пътуване, което е предприето въпреки официалното предупреждение и/или препоръки на Министерство на външните работи на Р България или друг държавен орган;
12.16. Предумишлени действия или груба небрежност проявена от страна на туроператора, Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор; Преднамерени или умишлени действия, или тежка вина от страна на Застрахования;
12.17. Невъзможност на Застрахования да осъществи пътуването поради отказ или ненавременно издаване на виза, международен паспорт или друг документ, задължително изискван при пътуването или поради нормативна или административна забрана (невъзможност) за пътуване;
12.18. Спиране от движение или изземване на превозното средство, с което се осъществява пътуването от съответните власти;
12.19. Промяна в плановете на Застрахования, поради финансови обстоятелства, вкл. и при дисциплинарно уволнение;
12.20. Извършване на престъпление, или опит за извършване на престъпление;
12.21. Самоубийство или опит за самоубийство на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор;
12.22. Актуални или планирани стачки или протести, ако същите се очакват в момента на сключване на застраховката;
12.23. Налагащо се присъствие и/или участие в съдебно или досъдебно производство, освен в случаите на назначаване на Застрахования за съдебен заседател, призоваването му за свидетел по дело или назначаването му за вещо лице;
12.24. Липса на официално потвърждение на закъснението, отмяната, прекъсването или удължаването на пътуването от туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер.


VІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
13. Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от размера на цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или хотелската резервация.
14. Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит.
15. Застрахователната сума по риска „Смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст“ е в размер на 1 000 лева за всяко едно застраховано лице, независимо от цената на пътуването.
16. В случай, че към датата на настъпване на застрахователното събитие Застрахованият има и други застраховки, покриващи рисковете по т.11.2, т.11.3 и т.11.4, Застрахователят е длъжен да плати дял от дължимото обезщететение, пропорционален на дела на лимита на отговорност по застрахователната полица, в общия размер на лимита на отговорност по всички застраховки, покриващи съответния риск.
17. По риска „Смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст”, Застрахователят изплаща застрахователната сума за този риск, в пълен размер, съгласно условията на сключената застрахователна полица, независимо от броя на действащите към момента на събитието застраховки, покриващи същият риск.


VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
18. Застрахователната премия се изчислява в зависимост от застрахователната сума, срока на застраховката и други съществени за оценката на риска обстоятелства и се определя по действащата към момента на сключване на застраховката тарифа на Застрахователя, към която се начислява дължимия данък съгласно Закон за данък върху застрахователните премии.
19. При изчисление на застрахователната премия се прилагат завишения в зависимост от възрастта на Застрахования, както и за покритие на изключени съгласно Общите условия рискове.
20. Застрахователната премия се начислява в лева и се заплаща еднократно при сключване на застрахователната полица.


VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА
21. Застраховката се сключва във форма на застрахователна полица и следва да бъде подписана от Застраховащия/Застрахования.
22. Общите условия на Застрахователя обвързват Застрахования, ако са му били предадени при сключването на застраховката и той е заявил писмено, че ги приема.
23. По настоящите Общи условия се сключват групови или индивидуални застраховки.
24. В полицата се вписват данни за Застраховащия, както и данни за Застрахования/ите – име и ЕГН (или датата на раждане), както и друга информация, която според Застрахователя има значение за оценка на риска по застраховката.
24.1. При групови застраховки, към полицата задължително се прилага поименен списък на застрахованите лица.
25. Застраховката се сключва в срок до 5 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по – малко от 10 дни. При неспазване на тези условия, полицата се счита за невалидна.
26. Застраховката се сключва за срока, посочен в полицата и влиза в сила от датата на издаването, и е валидна до 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата, при условие, че е наличен застрахователен интерес и е платена застрахователната премия, освен ако писменно не е договорено друго между страните.
26.1. При организирано туристическо или бизнес пътуване, крайната дата на валидност на застраховката е крайната дата на туристическото или бизнес пътуване.
26.2. При сключена застраховка само за закупени самолетни билети, крайната дата на валидност на застраховката е датата на полета в зависимост от застрахованият самолетен билет – еднопосочен или двупосочен.
26.3. При сключена застраховка само за хотелско настаняване, крайната дата на валидност на застраховката е датата на последната нощувка.


ІХ. ПРОМЕНИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
27. Ако през периода на действие на договора, застрахователният риск значително се увеличи или намали, всяка от страните може да иска съответно увеличение или намаление на застрахователната премия или прекратяване на договора.
28. Застрахователят има право да прекрати застраховката, когато има извършена измама от страна на Застраховащия.
29. Застрахователната полица се прекратява с изтичането на срока, за който е сключена.
30. Застрахователната полица се прекратява предсрочно при настъпване на събитие или изчерпване на договорения лимит на отговорност в резултат на изплатени или предстоящи за изплащане обезщетения и суми.
31. Застрахователната полица може да бъде прекратена по искане на Застраховащия/Застрахования, при условие, че:
31.1. Пътуването не е започнало;
31.2. Към датата на подаване на искането за прекратяване, не е настъпило и не се очаква настъпване на застрахователно събитие;
31.3. Туроператорът, туристическият агент, превозвачът или хотелиерът е възстановил пълната стойност на пътуването.
32. Застраховащият/Застрахованият е длъжен писмено да заяви искането си за прекратяване на застрахователната полица, като премията за неизползвания срок на застраховката се изчислява, считано от датата на писменото уведомяване на Застрахователя
33. В случайте по т.31, Застрахователят възстановява на Застраховащия/Застрахования частта от платената застрахователна премия за неизтеклия срок, изчислена пропорционално на дните от датата на получаване на искането, до крайната дата от срока на застраховката, намалена с 40% за административни разноски.


Х. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРЕЗ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
34. Задължения на Застраховащия/Застрахования:
34.1. Незабавно писмено да уведоми Застрахователя за промяна на посочения в застрахователния договор адрес и да съобщи на Застрахователя новия си адрес. До получаване на съобщението за промяна на адреса от страна на Застрахователя, съобщенията изпратени от него на адреса на Застраховащия/Застрахования, обявен в застрахователния договор, се смятат за връчени и получени от Застраховащия/Застрахования с всички предвидени в закона или договора правни последици.
34.2. Да предостави на Застрахователя при поискване, пълна информация за настъпилото събитие и да съдейства за изясняване на обстоятелствата и фактите, касаещи застрахователното събитие.
35. Задължения на Застрахователя:
35.1. Преди сключването на застраховката да предостави на Застраховащия/Застрахования информация в подходяща писмена форма за фирмата (точното наименование) и правноорганизационната му форма; за седалището, адреса на управление на Застрахователя, както и на клона, посредством който се сключва застраховката; процедурите за
уреждане на спорове между страните по застрахователния договор, съгласно вътрешните правила на Застрахователя, без да се засяга правото на иск по съдебен ред; приложимият закон към договора, когато страните нямат право на свободен избор на приложимо право, съответно предлаганият от Застрахователя приложим закон, когато страните имат право на свободен избор.
35.1.1. Когато застрахователният договор се сключва чрез застрахователен брокер или застрахователен агент, информацията по т.35.1 се предоставя от тях.
35.2. Да даде на Застраховащия/Застрахования Общите условия по застраховката, преди сключването на застрахователния договор.
35.3. При изменение или замяна на Общите условия с нови, по време на действието на застрахователния договор, да даде на Застраховащия/Застрахования измененията или новите условия. Изменения и нови условия имат сила за Застраховащия/Застрахования само ако писмено ги е потвърдил.
36. При настъпване на застрахователно събитие или на определените в договора условия Застрахователят е длъжен да плати застрахователната сума, частта от нея или застрахователното обезщетение, определени в застрахователния договор.

 • Туристически офис:
 • тел: 02/427 36 83
 • факс: 02/427 36 83
 • моб: 0888 02 03 04; 0888 215 266
 • email: info@fantasy-travel.eu
 • РАБОТНО ВРЕМЕ (с клиенти):
 • понеделник-петък 10:00-18:00
 • събота и неделя - почивен ден
 • Адрес:
 • гр. София 1756, България
 • ул. "Пловдивско поле" № 11, ет.6

Бюлетин

Абонамент за най-новите Оферти на Фантази Травел

Фантази Травел © 2018 Всички права запазени